Σκοπός

To Παρατηρητήριο θα ενισχύσει την Περιφέρεια Πελοποννήσου στη διαμόρφωση χωρικά εστιασμένων κοινωνικών πολιτικών [area/ local based social policy], με άμεση και οριζόντια κοινωνική στόχευση. Παράλληλα θα συνεισφέρει στη διαμόρφωση αποτελεσματικών κοινωνικών πολιτικών σε εθνικό επίπεδο, στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής, ο οποίος συντονίζεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Στην κατεύθυνση αυτή, η λήψη αποφάσεων υποστηρίζεται με την ιεράρχηση των αναγκών, τον εντοπισμό των πολλαπλά αποστερημένων περιοχών  ή θυλάκων φτώχειας στην περιφέρεια [multiple deprivation ranking], και τον εντοπισμό των πλέον ευάλωτων ομάδων που είναι εκτεθειμένες σε αποστέρηση και υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού. Στην ιεράρχηση αυτή λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη ανταπόκρισης σε ‘επείγουσες/έκτακτες ανάγκες’ που θέτει η εκάστοτε συγκυρία, σε συνδυασμό με μακροπρόθεσμες στοχεύσεις για ολοκληρωμένες και πολύπλευρες παρεμβάσεις.

Αξιοποιώντας τις δυνατότητες του Παρατητηρίου, η Περιφέρεια Πελοποννήσου μπορεί να προχωρήσει στο σχεδιασμό κοινωνικά αποτελεσματικών παρεμβάσεων και στη χωρικά δίκαιη κατανομή των πόρων με την αποτύπωση της αντιστοιχίας ανάμεσα στις συνθήκες αποστέρησης και στις δράσεις της περιφερειακής διοίκησης.

Έμφαση δίνεται στη διασύνδεση των δομών κοινωνικής προστασίας στο επίπεδο των Δήμων, των Περιφερειακών Ενοτήτων και της Περιφέρειας Πελοποννήσου συνολικά, με την καλλιέργεια διαύλων επικοινωνίας μεταξύ οργανισμών και οργανώσεων του δημόσιου τομέα, των ιδιωτικών επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών για την εξόρυξη γνώσης από το πεδίο και την τροφοδότηση της διαδικασίας σχεδιασμού της κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο με πρωτογενή δεδομένα.

Ξεκινήστε να πληκτρολογείτε για να δείτε τις αναρτήσεις που αναζητάτε.
Home
Μετάβαση στο περιεχόμενο