Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιαστούν άρθρα που συνδέονται με το αντικείμενο του Παρατηρητηρίου
τα οποία και προκύπτουν είτε από τις διεργασίες του είτε από άλλες πηγές κοινωνικής πολιτική