Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των ερευνών μόλις είναι διαθέσιμα.

Διερεύνηση των χωρικών διαστάσεων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στην Πελοπόννησο. Ενδυνάμωση του υφιστάμενου Δικτύου κοινωνικών δομών & υπηρεσιών για την αναγνώριση των τοπικών αναγκών & τον σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων. Περιφερειακή Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης

Π1.1. – Π1.2: Ετήσιες Περιφερειακές Έρευνες Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης

Περιεχόμενο: Οι Ετήσιες Περιφερειακές Έρευνες Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης αφορούν τον υπολογισμό της γραμμής της φτώχειας για την Περιφέρεια και τη σχέσης της με τον αντίστοιχο δείκτη σε επίπεδο χώρας, διαμορφώνουν συμπεράσματα αναφορικά με τις συνθήκες ζωής και ανάπτυξης των νοικοκυριών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου & αποτυπώνουν προνομιούχες περιοχές και θυλάκους όπου ο πληθυσμός βρίσκεται υπό τον κίνδυνο της φτώχειας.

Π2. 1: Αποτύπωση και χαρτογράφηση των χωρικών διαστάσεων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στην Πελοπόννησο

Περιεχόμενο: Το Παραδοτέο ενσωματώνει τα δεδομένα των εξαμηνιαίων τηλεφωνικών ερευνών πεδίου και των Περιφερειακών Ερευνών Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης και με χρήση προγράμματος GIS δίνει τη δυνατότητα αποτύπωσης και χαρτογράφησης των χωρικών διαστάσεων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στην Πελοπόννησο.

Π2.2.1-Π2.2.3: Εξαμηνιαίες τηλεφωνικές έρευνες πεδίου

Περιεχόμενο: Οι Εξαμηνιαίες τηλεφωνικές έρευνες πεδίου δίνουν τη δυνατότητα υπολογισμού των δεικτών όπως ορίζονται από τη διεθνή βιβλιογραφία και επιμερισμού των κατοίκων σε συγκεκριμένες υπο-ομάδες που μπορεί να είναι προσδιοριστικές του φαινομένου. Η χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS, συμβάλλει στον υπολογισμό εξειδικευμένων δεικτών στην περιοχή έρευνας. Η απεικόνιση επιλεγμένων δεικτών στο χάρτη με τη χρήση προγράμματος GIS (επιλεγμένο Software), θα δώσει τη δυνατότητα να εντοπιστούν τα ειδικά χαρακτηριστικά των περιοχών της Πελοποννήσου προκειμένου να προσδιοριστούν τα σημεία στα οποία ενδεχομένως θα χρειαστεί να υλοποιηθούν στοχευμένες δράσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου.