Περιφερειακή Στρατηγική

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου στο πλαίσιο εξειδίκευσης της περιφερειακής διάστασης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για την Κοινωνική Ένταξη, εκπόνησε την  Περιφερειακή Στρατηγική Καταπολέμησης της Φτώχειας και Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕ.Σ.Κ.Ε. Πελοποννήσου) με στόχο την οριοθέτηση και τεκμηρίωση των στρατηγικών επιλογών της για την ανάπτυξη μίας ολοκληρωμένης πολιτικής πρόληψης και καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού ειδικών και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού στη Πελοπόννησο.

Ο μακροπρόθεσμος στρατηγικός στόχος για την καταπολέμηση της φτώχειας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ενσωματώνει τη φιλοσοφία στο σχεδιασμό και περιεχόμενο του Θεματικού Στόχου 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης» της προγραμματικής περιόδου 2014‐2020, ο οποίος αναλύεται περαιτέρω σε έξι (6) Επενδυτικές Προτεραιότητες:

  • Ενεργές πολιτικές ένταξης με στόχο τη βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησης
  • Ενσωμάτωση των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων όπως οι Ρομά
  • Καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού
  • Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.
  • Προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων
  • Τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα (Community‐led local development strategies)

Ο Θεματικός Στόχος 9 της προγραμματικής περιόδου 2014‐2020 είναι πλήρως συμβατός με τις οριζόντιες αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, των ίσων ευκαιριών, της αρχής μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της προσβασιμότητας, προωθώντας την Ανάπτυξη Χωρίς Αποκλεισμούς.

Ανάμεσα στις προτεραιότητες της Στρατηγικής περιλαμβάνονται η καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας, η πρόληψη και καταπολέμηση του αποκλεισμού των παιδιών, η πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες, η προώθηση της ενεργού ένταξης και ένταξης στην εργασία, και η ενίσχυση της διακυβέρνησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής.

Η Περιφερειακή Στρατηγική αναθεωρείται στη βάση των τοπικών αναγκών και της διαμόρφωσης της αντίστοιχης Εθνικής Στρατηγικής.

 

Ξεκινήστε να πληκτρολογείτε για να δείτε τις αναρτήσεις που αναζητάτε.
Home
Μετάβαση στο περιεχόμενο